VýzvaOdkazy
na spřátelené
weby


  Kancionál

Texty a noty si můžete stáhnout ZDE

číslo písněNázevbarvayoutubepoznámka
Hlavní společné modlitby   
001 Modlitba Páně   
002 Apoštolské vyznání víry   
003 Vzývání Ducha Svatého   
004 Pozdravení andělské   
005 Anděl Páně   
006 Raduj se, Královno nebeská   
007 Zdrávas, Královno   
008 Pod ochranu tvou   
009 Modlitba růžence   
010 Anděle Boží   
011 K svatému Josefu po růžencové pobožnosti   
012 Za zemřelé   
   
Osobní modlitba   
   
016 Klanění   
017 Chvála   
018 Díky   
019 Víra, naděje a láska   
020 Prosba o vedení Duchem Svatým   
021 Odevzdání se službě Bohu   
022 K andělům   
023 Po probuzení   
024 Ráno   
025 Krátké modlitby po celý den   
026AModlitby u stolu   
026BModlitby u stolu   
027 K práci   
028AVečer   
028BVečer   
029AZa církev   
029BZa církev   
030 Za farnost   
031 Za jednotu křesťanů   
032 Za misie   
033 Za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia   
034 Za vlast   
035 Za mír   
036 Odpovědnost za svět   
037 Za lásku k bližnímu   
038 Za trpící   
039AObnova křestního vyznání   
039BDíky za křest   
040 Prosba za život v síle biřmování   
041ANávštěva eucharistického Krista   
041BNávštěva eucharistického Krista   
042 Duchovní přijímání   
043APříprava na přijímání   
043BPříprava na přijímání   
044APo přijímání   
044BPo přijímání   
045 Před zpytováním svědomí   
046AMyšlenky k lítosti a předsevzení   
046BMyšlenky k lítosti a předsevzení   
047AMyšlenky k díkům za smíření   
047BMyšlenky k díkům za smíření   
048AZa nemocné   
048BV nemoci   
048CVe stáří   
048DZa dobrou smrt   
048ETváří v tvář smrti   
048FZa zemřelé   
049AZa papeže   
049BZa biskupa   
049CZa kněze   
049DZa kněze ve farnosti   
049EZa kněžská a řeholní povolání   
050AZa dobrou volbu manžela (manželky)   
050BSnoubenců   
050CManželů   
050DRodičů   
050EDětí za rodiče   
051 Oslava Boha – žalm 95 (94), 1–7   
052 Důvěra v Boha – žalm 23 (22)   
053 Prosba – žalm 70 (69)   
054 Díky – žalm 116 (114)   
055 Kajícnost – žalm 51 (50)   
   
K pobožnostem   
   
061 Ambrosiánský chvalozpěv   
065 Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   Přehrát
066 Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu   
067 Litanie loretánská   Přehrát
068ALitanie ke všem svatým   Přehrát
068BLitanie ke všem svatým   Přehrát
069 Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti   
071 Křížová cesta I.   
072 Křížová cesta II.   
073 Křížová cesta III.   
074 Křížová cesta IV.   
075 Ke všem zastavením   
076 Želivská křížová cesta   
077 Svatý Michaeli   
078 Anděl Páně   
Z079Je cesta trním posetá   
   
Denní modlitba církve   
   
081 Ranní chvály   
084 Nedělní nešpory   
085AMariánské nešpory   
085BMariánské nešpory   
089 Modlitba před spaním   
   
Adventní písně   
   
101AEjhle, Hospodin přijde   Přehrát
101BEjhle, Hospodin přijde   Přehrát
101CEjhle, Hospodin přijde   Přehrát
102 Mnozí spravedliví   Přehrát
103 Vládce světa   Přehrát
104 Panno blahoslavená   Přehrát
105 Chvalme Boha vesele   Přehrát
106 Vítej, milý Jezu Kriste   Přehrát
107 Radostné to Děťátko   Přehrát
108 Ty jsi, Kriste, Boží Syn   Přehrát
109 Z milosti tak hojné   Přehrát
110 Prolom, Pane, nebesa   Přehrát
111 Všichni věrní křesťané   Přehrát
112 Z hvězdy vyšlo slunce   Přehrát
113 Před Pána vstupujem   Přehrát
114 Zdráv buď, Pane Jezu Kriste   Přehrát
115 Požehnaný, velebný   Přehrát
116 Jezu, skrytý v svátosti   Přehrát
117 Rodičko Boží vznešená   Přehrát
121 Aj, slyšte znenadání   Přehrát
122 Co již dávní proroci   Přehrát
123 Ejhle, přijde Pán   Přehrát
124 Jak růže krásná   Přehrát
125 Sešli, nebe, Spasitele   Přehrátod 2:35
126 Vesele zpívejme   Přehrát
127 Zavítej k nám, Stvořiteli   Přehrát
128 Dej rosu, nebe nad námi (Rorate)   Přehrát
129 Volá hlas   
130 Z nebe posel vychází   Přehrát
140 Zdráva buď, Panno Maria   Přehrát
181 Rosu dejte, nebesa   
Z181Rosu dejte, oblakové   
182 Hlásej píseň veselá   
183 Vítej, Jezu Kriste   
184 Vítej, Hosti nebeský   
185 Slavná Matko Jezu Krista   
186 Slavná Spasitele Matko   
   
Vánoční písně   
   
201 Narodil se Kristus Pán   Přehrát
202 Pojďte všichni k jesličkám   Přehrát
203 Zvěstujem vám radost   Přehrát
204 S pastýři teď o závod   Přehrát
205 Vítej nám, Bože vtělený   Přehrát
206 Vítej, milý Jezu Kriste   Přehrát
   Přehrát
207 Nastal přeradostný čas   Přehrát
208 Čas radosti veselosti   Přehrát
209 Splnilo se Písmo svaté   Přehrátod 0:44
210 V půlnoční hodinu   Přehrát
211 Z nebe jsi přišel   Přehrát
212 Všude radost   Přehrát
213 Hvězda svítí nad Betlémem   Přehrát
214 Z nebeské výsosti   Přehrát
   Přehrát
215 Přijď, ó milý Spasiteli   Přehrát
216 Vítej, vítej, božské Dítě   Přehrát
217 Kriste, světa Spasiteli   Přehrát
218 Náš Spasitel zvěstovaný   Přehrátod 1:52
219 Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)   Přehrát
220 Chtíc, abys spal   Přehrát
221 Místo Betléma   Přehrát
222 Nesem vám noviny   Přehrát
223 Poslouchejte, křesťané   Přehrátod 1:30
224 Tichá noc   Přehrát
225 Veselé vánoční hody!   Přehrát
226 Vítaný buď, Ježíšku   Přehrát
227 Co to znamenati má   Přehrát
228 Vánoční čas nastává   Přehrát
281 Poslechněte, národové   Přehrát
Z281Slyšte, slyšte, pastuškové   
282 Betlémské světlo   
Z282Betlémské světlo   
283 S pastýři pospíchejte   
284 Slyšte, slyšte, pastuškové   Přehrát
285 Sem, pastýři, pospíchejte   Přehrátod 1:38
286 S chudými pastýři   
287 Poslyšte, bratři, jen   Přehrát
288 Ejhle, naše chasa   Přehrát
289 Co to znamená   Přehrát
290 Vzhůru bratři milí   Přehrát
291 Ježíška vítat pospěšme   
292 Sióne, již otvírej   
   
   Přehrát
   Přehrát
293 Pán je světlo národů   Přehrát
   
Postní písně   
   
301 Ach, můj nejsladší Ježíši   Přehrát
302 Dokonáno jest   Přehrát
303 Duše věrné   Přehrát
304 Hořké muky   Přehrát
305 Již jsem dost pracoval   Přehrát
306 Když na kříži pněl Spasitel   Přehrát
307 Kristus, příklad pokory   Přehrát
308 Křesťanská duše   Přehrát
309 Ó Kriste, v tichý postní den   Přehrát
   Přehrát
   Přehrát
   Přehrát
310 Poděkujme Kristu Pánu   Přehrátjiná slova
311 Matka pláče   Přehrát
312 Nedejme se k spánku svésti   Přehrátod 2:58
313 Přistup, duše, v zkroušenosti   Přehrát
314 Stála Matka   Přehrát
315 Svatý Bože   Přehrát
316 Svatý Bože, svatý Silný   Přehrát
317 Svatý kříži, tebe ctíme   Přehrát
318AKriste Králi, dárce spásy   Přehrát
318BKriste Králi, dárce spásy   Přehrát
319 Já chtěl bych, Bože můj   Přehrát
320 Ó slyš a shlédni k nám   Přehrát
321 Ó hlavo Těla církve   Přehrát
322 Před tvou tváří   Přehrát
381 Zahlaď, Bože, mou nepravost   Přehrátpopelec
Z381Veliký jsi, božský Pane   
382 Ó srdce kamenné   
383 Hořké Páně umučení   
384 Ó Kriste, pohlédni   
385 Kříži svatý skrze tebe   
386 Kriste pro své rány a kříž   
   
Velikonoční písně   
   
401 Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz   Přehrátod 1:50
402ABůh všemohoucí   
402BBůh všemohoucí   Přehrát
403 Hle, vstal již z mrtvých   Přehrát
404 Raduj se a vesel   Přehrátod 0:40
405 Rozleťte se, zpěvy, vzhůru   Přehrát
406AVelikonoční oběti   Přehrát
406BVelikonoční oběti   
407 Vesel se, nebes Královno   Přehrát
408 Vstalť jest této chvíle   Přehrát
409 Základ církve pevná skála   Přehrát
410 Aleluja, církev zpívá   Přehrát
411 Aleluja. Zazpívej, církvi (O filii)   Přehrát
412 Třetího dne vstal Stvořitel   Přehrát
413 Žije! Kristus povstal z hrobu   Přehrát
415 Vstoupil Pán v slávu nebeskou   Přehrát
421 Kristus seslal Těšitele   Přehrát
422APřijď, ó Duchu přesvatý   Přehrát
422BPřijď, ó Duchu přesvatý   Přehrát
422CSvatý Duchu, sestup k nám   Přehrát
423 Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý   Přehrát
424 Sestup na nás, Duchu Svatý   Přehrát
425 Ty Boží lásko   Přehrát
481 Jako vítěz   
482 Zvítězil Lev   
483 Bratři, nad svým vykoupením   Přehrát
484 Pán Ježíš Kristus   
485 Raduj se, Královno nebeská   Přehrátjiná melodie
   
Zpěvy ke mši a ordinária   
   
501AZpívané odpovědi ke mši   
501BZpívané odpovědi ke mši   
502 Ordinárium J. Olejníka I.   
503 Ordinárium K. Břízy   
504 Ordinárium P. Ebena   
505 Ordinárium Z. Pololáníka   
506 Latinské odpovědi ke mši   
507 Ordinárium VIII – De angelis   
508 Ordinárium XI – Orbis factor   
509 Ordinárium – Missa mundi   
   
Obecné mešní písně   
   
510APokrop mě yzopem   
510BRač yzopem mě pokropit   Přehrát
511AViděl jsem pramen vody   Přehrátod 2:20
511BPojď, kajícníku, před oltář   Přehrát
512 Bože, před tvou velebností   Přehrát
513 Hleď, mocný Hospodine   Přehrát
   Přehrát
514 Hospodine, všech věcí Pane   Přehrát
515 Jako dítky k Otci svému   Přehrát
516 Na své tváře padáme   Přehrát
   Přehrát
517 Pozdvihni se, duše, z prachu   Přehrát
518AShlédni, Bože, z nebes vysokosti   Přehrát
518BShlédni, Bože, z nebes vysokosti   Přehrát
519 Buďte bdělí   Přehrát
520 Hospodine všemohoucí   Přehrát
521 Pane, chci být jako ty   Přehrát
522 Plníme, Kriste, tvoje přání   Přehrát
523 Ty jsi, Pane, v každém chrámě   Přehrát
524 V posvátné úctě klekáme   Přehrát
525 Všichni jsme děti, děti Boží   Přehrát
Z581Ordinárium K. Židka   
582 Druhé ordinárium J. Olejníka   
Z582Ve tvém chrámě   
583 Třetí ordinárium J. Olejníka   
584 Staroslověnské ordinárium J. Olejníka   
585 Ordinárium VIII – De angelis   
   
Obecné mešní písně   
   
586 Pokrop mě yzopem   
587 Viděl jsem pramen vody   Přehrát
588 V zkroušenosti klekáme   
589 Na kolena padejme s pokorou   Přehrát
590 Tobě, Bože, na výsosti   Přehrát
591 Před tebou hlavu sklání   
592 V zkroušenosti srdce   Přehrát
593 Tak Bůh miloval svět   Přehrátasi jiná píseň
   
Odpovědi k žalmům   
   
601 Pane, přijď   
602 Pane, ukaž nám své milosrdenství   
603 Vězte, že blízko jest   
604 K tobě pozvedám   
611 Dnes jsme viděli   
612 Uzřely všechny končiny země   
613 Budou se ti klanět   
621 Aleluja   
622 Aleluja   
623 Aleluja   
624 Bůh nás obnovil   
625 Pán povstal z hrobu   
626 Sešli Ducha svého   
627 Toto je den   
628 Jásejte Bohu   
629 Bůh se vznáší   
631 Kristus vítězí   
632 Kristus mezi námi   
633 Okuste a vizte   
641 Mé srdce jásá   
642 Buď veleben Hospodin   
643 Slyš, dcero   
644 Velebí má duše   
645 Všude na zemi   
646 Do tvých rukou   
647 Jděte do celého světa   
648 Blaze každému   
649 Má duše, chval   
651 Zpívejte Hospodinu   
652 Chválíme tě, Pane   
653 Všechno, co žije   
654 Na tebe spoléhám   
655 Milosrdný a milostivý   
656 Oslavujte Pána   
657 Hospodin je mé světlo   
658 Má duše žízní   
659 Budu velebit   
661 Z hlubin volám k tobě   
662 Pamatuj, Pane   
663 Vyslyš nás   
664 Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili   
665 Nevzpomínej, Pane   
666 Hospodin je blízko   
667 Když dnes uslyšíte   
668 Buď se mnou, Pane   
669 U Pána je slitování   
671 Odpočinutí věčné   
672 Pán je můj pastýř   
673 Hospodin je můj pastýř   
681 Kde je opravdová láska   
682 Světlo k osvícení pohanů   
683 Pane, smiluj se a zachraň nás   
684 Slova tvá, Pane   
685 Jsme jeho lid   
686 Do domu Hospodinova   
691 Aleluja   
692 Aleluja   
693 Aleluja   
694 Aleluja, aleluja   
695 Aleluja, aleluja, aleluja   
696 Chvála tobě, Kriste   
697 Chvála tobě, Kriste   
   
Písně k Pánu Ježíši   
   
701 Andělský chlebe   Přehrát
702 Ať Srdci Ježíšovu   Přehrát
703 Buď slaven, mocný Králi   Přehrát
704AChvalte ústa   Přehrát
704BChvalte ústa   Přehrátjiná melodie
   Přehrát
705 Pange, lingua   Přehrát
706 Jezu Kriste, štědrý kněže   Přehrát
707 Ježíši, Králi   Přehrát
708AJežíši, tebe hledám   Přehrát
   Přehrát
708BJežíši, tebe hledám   Přehrát
709 K nebesům se orla vzletem   Přehrátod 6:20
710 K svátku tajemnému   Přehrátod 2:00
711 Kde jsi, Jezu, spáso má   Přehrátod 7:10
712 Klaním se ti vroucně   PřehrátS. Weigel
713 Na kolena padejme   Přehrát
714 Ó pokrme pocestných   Přehrát
715 Ó Srdce Páně, archo naší spásy   Přehrát
716 Pojďte uctít poklonou   Přehrát
717ASióne, chval Spasitele   Přehrát
717BSióne, chval Spasitele   Přehrát
717CSióne, chval Spasitele   Přehrát
718 Skrytý Bože   Přehrát
719 Svatý, svatý   Přehrátod 2:45
720 Útěcho duše mé   Přehrát
721 Vítej nám, hoste přemilý   Přehrát
722 Vítej, vítej, tělo přezázračné   Přehrátod 1:45
723 Vzhůru, srdce   Přehrát
724 Zde nebeská je mana   Přehrát
725 Zdráv buď, Chlebe   Přehrát
   Přehrátjiná verze
726 Hledám, kde bydlíš, Pane   Přehrát
   Přehrát
727 Kde jsi, můj Ježíši   Přehrát
728 Ó srdce Páně nejsvětější   Přehrát
781 Chvalte ústa   
   Přehrát
Z781Pojď k Spasiteli   Přehrát
782 Adoro te devote   Přehrát
Z782Kdo jí mé tělo a pije mou krev   
783 Klaním se ti vroucně   
784 Svatá oběť začíná se   
785 Z lásky raněný Ježíši   
786 Vzpomínko sladká, Ježíši (Dulcis lesu memoria)   Přehrát
787 Chléb, hle, jasných nebešťanů   
788 Srdce Páně, archo spásy   
789 Ó andělé, k nám dolů spějte   
790 Ó Jezu, hoste nebeský   
791 Dárce spásy   
792 Svátosti drahá   Přehrát
793 Pozdraven buď ve svátosti   
794 Ó Bože, zde se tobě klaníme   
795 Ejhle, oběť přesvatá   Přehrát
796 S poníženým k zemi čelem   
797 Adorémus in aeternum   
798 Je to jeden chléb   
   
Písně o Panně Marii, andělech a svatých   
   
801 Budiž vděčně velebena   Přehrát
802 Chválu vzdejme, ó křesťané   Přehrát
803 Jako ta růžička krásná   Přehrát
804 K nebesům dnes zaleť písní   PřehrátS. Weigel
805 Maria, Maria   Přehrát
806 Máti Páně přesvatá   Přehrát
807 Matko Boží, neslýcháno   Přehrát
808 Matko přesvatá   Přehrát
809 Ó Maria, Boží Máti   Přehrát
810 Ó Maria, útočiště naše   Přehrát
811 Slyš, jaký to nad řekou   Přehrát
   Přehrát
812 Tisíckráte pozdravujeme tebe   Přehrát
813AVelebí má duše Hospodina   Přehrát
813BVelebí má duše s jásotem   Přehrát
814 Zdráva buď, nebes královno   Přehrát
815 Zdráva buď, Panno Maria   Přehrát
816 Zdrávas, hvězdo spanilá   Přehrát
817 Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe   Přehrát
818 Buď zdráva, panen koruno   Přehrát
819 Jakou to vůní dýchá zem   Přehrát
820 Vychvalujme vesele   Přehrát
821 Dělníku Boží   Přehrát
822 Jak se moudrost Boží   Přehrát
823 Zdráv buď, strážce   Přehrát
824 Já jsem si vyvolil   Přehrát
825 Jak červánky ohlašují ráno   Přehrát
826 Od sítí tvých   Přehrát
827 Vyvolil si apoštoly   Přehrát
828 Bože, cos ráčil   Přehrát
829 Ejhle, oltář   Přehrát
830ASvatý Václave   Přehrát
830BSvatý Václave   Přehrát
831 V zemi věrných Čechů   Přehrátod 8:40
832 Ještě než vzpjal se první chrám   Přehrát
833 Ty, jenž jsi slavná koruna   Přehrát
834 Lid český   Přehrát
835 Vroucně vzýván   Přehrát
836 Radostnou píseň Boží lid   Přehrát
838 Svatým bratřím chvály znějí   Přehrát
839 K oltáři Páně   Přehrát
   Přehrátod 2:17
840 Všichni boží vyvolení   Přehrát
841 Kolik svatých zdobí nebe   Přehrát
842 Prolití krve   
843 Pane žní   Přehrát
844 Bůh je láska   Přehrát
845 Vždy žena budiž chválena   Přehrát
870AAnděle boží, strážce můj   
870BAnděle boží, strážce můj   Přehrát
870CAnděle boží, strážce můj   
   Přehrátjiná verze
881 Ó Panno líbezná   Přehrát
Z881Ó Maria přemilostná   
882 Panno blahoslavená   
   Přehrátjiná verze
Z882Pospěš, duše, do svatyně   
883 Hvězdo jitřní   
Z883Maria Panno, v této svaté chvíli   
884 Maria, tvé jméno   
Z884Zdráva buď, Maria   Přehrát
885 Buď zdráva, Panno Maria   Přehrát
886 Pod ochranu tvou   
887 Zdrávas, Královno   
888 Slavná slova   
889 Andělé Boží, modlitby   
890 Anděle Boží, strážce můj   
891 Pějme píseň o Hedvice   
Z891Před oltářem Nejvyššího   Přehrát
892 Vzývej, církvi, svého kněze Jana   
Z892Svatý otče Klemente   
893 Památku činíme   
Z893Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží   
894 Slavíce svátek milého   
Z894Anežko naše, rozněť lásku vroucí   Přehrát
895 Zdráva Matko vtělené moudrosti   
Z895Před tebou, Bože, skláníme své hlavy   
896 Hlas v nebi volá   
897 Tobě ke cti, svatý Jene   
898 Voláme k tobě, svatý Floriáne   
899 Zdráv buď, otče   
   
Písně příležitostné   
   
901 Blíž k tobě, Bože můj   Přehrát
   Přehrát
902 Chvalme Hospodáře všehomíra   Přehrát
903 S námi je Bůh náš   Přehrát
904 Tvůrce mocný   Přehrát
905 Ty mocný, silný, veliký   Přehrát
906 Buď Bohu chvála   Přehrát
907 Chvalte Pána, chvalte   Přehrát
908 Chvalte Pána, všichni lidé   Přehrát
909 Nejvyšší a mocný   Přehrát
910 Jeden Pán   Přehrát
911 Otče náš, milý Pane   Přehrát
912 Hospodine, mocný Králi   Přehrát
913 Přísný soudce   Přehrát
914 Bůh ti tento život dal   Přehrát
916 O hojné požehnání   
917 Buď ve svátosti   Přehrát
918 Bože všemocný a vlídný   Přehrát
921 Bože, věrným zemřelým   Přehrát
922 Matičko Kristova   Přehrát
923 Ó bože, k prosbám   Přehrát
924 Odpočiňte v pokoji   Přehrát
925 Při tvé lásce neslýchané   Přehrát
926 Zpívejme píseň naděje   Přehrát
927 Dej mi, Pane, bdělé srdce   Přehrát
928 Učiň mě, Pane, nástrojem   Přehrát
929 Vezmi si, Pane   Přehrát
930AHospodine, pomiluj ny   Přehrát
930BHospodine, ulituj nás   Přehrát
930CHospodine, pomiluj ny   Přehrát
931 Tam, kde strmí církve skála   Přehrát
932ABože, chválíme tebe   Přehrát
932BTebe, Bože, chválíme   Přehrátjiná verze
981 Hospodine, pomiluj nás   
Z981S knězem v tomto okamžiku   
982 Bože, chválíme tebe   
983 Mluv, Pane   
984 Panno blahoslavená, Matko milosti   
985 Kriste náš   Přehrát
986 Náš Pane, spáso národů   
987 Boha my chceme   
988 Vezmi, Pane, život můj   
989 Můj kříži   
Z991Kde domov můj   Přehrát
   Přehrát

Administrátor webu: zpevnicek.eu@gmail.com - Aktualizace 25.1.2020