VýzvaOdkazy
na spřátelené
weby
  Hosana 1, „modrá”

Noty ke zpěvníku hosana si stáhněte 1/2 ZDE nebo 2/2 ZDE

přehraj písně č. 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250
číslo písněNázevstranaodkazpoznámka
001Abba Otče9Přehrát
002Adventní II.10Přehrát
003Aleluja11
004Aleluja, pán vstal12
005Aleluja, sláva Bohu13
006Anežka14
007Apoštolská16Přehrát
008Ať jde Mojžíš17
009Ať se ti koří celá země18
010Ave crux18Přehrát
011Ave Maria19Přehrát
012Ave Maria20Patrícia Janečková
013Ave Mariapoli22Přehrát
014Až jednou24
015Až se čas naplní25
016Až na kříž26Přehrát
017Až zazní hlas zvonů28Přehrát
018Betléme31Přehrát
019Bárka32Přehrát
020Beránci34
021Bojujte dál36Přehrát
022Betlémská hvězda38Přehrát
38Přehrát
023Bože otče na nebi39Přehrát
024Boží láska40Přehrát
025Boží radost jak řeka41Přehrát
026Boží synové42
027Broučkova ukolébavka44Přehrát
028Buď Bohu chvála45Přehrát
029Buď chválen46
030Buď vůle Tvá47
031Bůh je můj pán48
032Byl jsi tam50Přehrát
033Čeho se bát51
034Červíčku Jákobův52Přehrát
035Čistá jak studánka54Přehrát
036Čtyři adventní svíce55Přehrát
037Dám vám nové přikázání56Přehrát
038Daniel58
039Dej mi duše60Přehrát
040Dar ducha61
041Dej mi pane62Přehrát
042Den jak den64Přehrát
043Dík66
044Díky68
045Díky Betlémské69
046Díky postní70
047Díky vánoční71Přehrát
048Díky večerní72
049Dnes jdu k tobě Pane můj73Přehrát
050Divné to věci74Přehrát
051Do stínu křídel76Přehrát
052Dobrou zprávu hlásej77Přehrát
053Dominik78PřehrátPouze melodie
054Dominik Savio80
055Duch a nevěsta81PřehrátPřehrát
056Duše má velebí Pána82Přehrát
057Džbán84
058Effatha85jiná než v Koinonii
059Ejhle hospodin přijde86Přehrátjiná než v Kancionálu
060Elias88
061Emauzy90
062Exodus92
063Factus est dominus93
064Haleluja zpívej94
065Hle stojím u dveří96
066Hosana97Přehrát
067Houdajdůhou98
068Chceme Ti zazpívat100Přehrát
069Chléb102
070Chvalte andělé103
071Chvalozpěv104
072Chvalte služebníci106Přehrát
073Já, Pane, v tobě107
074Jak dobré107
075Jan Křtitel108Přehrát
076Jakápak to zvěst110Přehrát
077Jednou budem dál111Přehrát
078Je čas se rozhodnout112
079Je stále přítomná113Přehrát
080Jen víru měj114
081Jezu115
082Ježíš je cesta116
083Ježíš je můj Pán117
084Ježíš, můj Pán118
085Ježíš Kristus, Pán a Král119
Ježíš Kristus, Pán a Král120
086Ježíš nejkrásnější121Přehrát
087Ježíš žije122Přehrátod 5:00
088Jsi krásná, nebes královno123Přehrát
089Jozue124Přehrát
090Jsem všechno, co nemáš126Přehrát
091K Pánu teď důvěru mám128Přehrát
092Jsme děti Tvé130Přehrát
093Kalich Pána131Přehrát
094Kam to, lidi, pospícháte?134Přehrát
095Kampak to spěcháte135Přehrát
096Kanaán136Přehrát
Myslete na Kanaán137Přehrát
097Kdo mě z pout138Přehrát
098Kdo stvořil139Přehrátod 1:55
099Kdyby nás Bůh neměl rád140
100Kdyby nebylo Pána141
101Když se dívám ke hvězdám142Přehrát
102Kéž na tvou přímluvu144Přehrát
103Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste145
104Klečím146Přehrát
105Koho včelky chválí147Přehrát
106Koráb148
107Království a Král150
108Království své dá on chudým152Přehrát
109Krev mučedníků154
110Kříž156Přehrát
111Kříž je znakom spásy158Přehrát
112Kudy mám jít159Přehrát
113Kříž k nebi tam ční160Přehrát
114Kumbaja162PřehrátPouze melodie
115Kytice163
116Láska Kristova164Přehrát
117Lásky však kdybych neměl165
118Litanie loretánské166
119Laudato sii168Přehrát
120Lodate Maria169PřehrátPouze melodie
121Litanie k matce Boží170
122Madona172Přehrát
123Magnificat popelka Nazaretská174Přehrát
124Mám velikou radost176
125Magnificat178
126Má sílo179Přehrát
127Má víra180Přehrát
128Máj181
129Maran atha182
130Maria bez nápadných divů183Přehrát
131Maria184Přehrát
132Maria přítelkyně186Přehrát
133Marnotratný syn188Přehrát
134Matka církve190
135Matka lásky192
136Maria má dítě194Přehrát
137Mé dlaně zvednuté195Přehrát
138Mezi hvězdami196Přehrát
139Michael198
140Miluj200Přehrát
141Měl bych mít bílou hůl202Přehrát
142Mír na zemi daruj nám!203Přehrát
143Moc předivná204Přehrátod 2:25
144Modlitba sv. Tomáše Mora206Přehrát
145Můj Pán všechny svolá207Přehrát
146Mojžíš208
147Muž moudrý210PřehrátPřehrát
148Můžeš mít radost212Přehrát
149Na cestu s námi214Přehrát
150Na kolenou216Přehrát
151Na svět přišel Spasitel217
152Na svět přišla láska218Přehrát
153Náhle se ozval220Přehrát
154Naplň Pane221
155Na všech cestách222
156Naplňuj mne Duchem svým224Přehrát
157Náruč225
158Nastal čas226Přehrát
159Nastalo jitro228Přehrát
160Nebeští kavalérové229Přehrát
161Nebe a země zazpívejte230
162Nedej se zmást232
163Nedělní chvalozpěv236Přehrát
164Neseme na stůl237Přehrát
165Nestarejte se příliš238
166Nic bez Pána241
167Nový člověk242
168Ó Pane, zhasíná den243Přehrát
169Obětovat znamená244
170Oculi omnium245
171Odpusť246
172Oltář obětní247
173On je králů Král248tahle píseň někde je
174Osvoboď nás pravdou249Přehrát
175Oslavujme Hospodina250Přehrát
176Otevřme Písmo252Přehrát
177Pamatuj253
178Otevřete brány Vykupiteli254Přehrát
179Pampelišky256Přehrát
180Pán volá, poslouchej!257Přehrát
181Pane, tys učitel a přítel258Přehrát
182Pán vstal260
183Pane Bože, Otče náš262
184Pane, tobě chci zpívati263
185Pane, ty víš všechno264
186Píseň ke křtu265Přehrát
187Píseň k sv. Josefu268
188Píseň o samaritánovi271
189Píseň o smíření272
190Píseň pro Anežku275
191Píseň odevzdanosti278Přehrát
192Píseň sv. Františka280Přehrát
193Písničku ti zazpívám282Přehrát
194Pod tvým křížem283Přehrát
195Podepírá284
196Pojď ke mně blíž286Přehrát
197Pokání287Přehrát
198Pomoz mi, můj Pane288Přehrát
199Poslal Bůh anděla289Přehrát
200Požehnaný jsi, Bože290Přehrát
201Požehnej Pane291Přehrát
202Právě dneska - návod na archu292
203Prope est dominus293
204Proč jen mlčíš294Přehrát
205Prosba k Duchu svatému296Přehrát
206Prosíme, odpusť nám hříchy297jiná píseň
207Přechod moře298
208Přemýšlej, děkuj a služ300Přehrát
209Přicházíš301jiná píseň
210Přijď, Bože Duchu svatý302
211Přijď království Tvé303
212Přijď Pane k nám304
213Přikázání lásky305
214Připravujte cestu306Přehrát
215Přítomnost308Přehrát
216Radost svou309
217Radostí mojí je Bůh310Přehrát
218Raduj se311
219Rájem312Přehrát
220Raketa314Přehrát
221Ráno stvoření316
222Ranní prosba318Přehrát
223Rozdávejme lásku319Přehrát
224Rozsévač320Přehrát
225Rozžíhá322Přehrát
226Růžencová324Přehrát
227Rybáři lidí326Přehrát
228Shlédni dnes328Přehrát
229Skrze něj330Přehrát
230Sláva Bohu332Přehrát
231Sláva Bohu333Přehrát
232Sláva na výsostech334Přehrát
233Slunce336
234Slunce Kristovy lásky338Přehrát
235Slunce z nazaretu339
236Spi v jesličkách340Přehrát
237Spiritum tuae caritatis341
238Spiritus est qui vivificat341
239Spoj nás v jedno, Pane342Přehrát
240Spolu lámejme343Přehrát
241Stále víc344
242Stojím před tebou346
243Svatební348Přehrát
244Svatý II350
245Svatý Duchu, sestup k nám351Přehrát
246Syn Boží352
247Svorni jsme354Přehrát
248Šálom355
249Šly z rána ke hrobu356Přehrát
250Tady u tvých nohou358
251To anděl kámen odvalil359Přehrát
252Tobě (mamince)360
253Tobě patří chvála363Přehrát
254Toto je den364Přehrát
255Tvé jsme my365Přehrát
256To vám bratři zpívám366
257Ty sám368
258Uslyším368
259Učedníci369Přehrát
260Už svitlo jitro370Přehrátod 3:36
261Úžasná láska371Přehrát
262V důvěře jsme zde shromážděni372Přehrát
263Vánoční373
264Večerní prosba374
265Vedou tě v poutech375Přehrát
266Veď mé kroky376
267Vejdi pod střechu377
268Velehrad víry378Přehrát
269Vítej, Don Bosco380Přehrát
270Volá nás věčný Pán382
271Vše co mohu dát je chvála385Přehrát
272Volám haleluja386Přehrát
273Všechny národy388
274Všichni sejdeme se v nebi388Přehrát
275Vzdejme Pánu díky390Přehrát
276Za všechny zvony katedrál392Přehrát
277Zacheus394
278Záře z Galileje395
279Zase k tobě volám396Přehrát
280Zdrávas398
281Zní, zní, zní399Přehrát
282Zpívej Haleluja400Přehrát
283Zpívejme Hospodinu402
284Zpívej Pánu404
285žalm 28405
286žalm 23
287žalm 107
288žalm 115
289žalm 86
290žalm 127
291Živý je Pán
292žalm 140
400Radujme se bratři
401Čekáme příchod
402Pojď zvěstuj
403Můj Pán radost dává
404V ten den
405Radují se nebesa
406Slyšme slyšme
407Ten hlas
408Veliká je novina
409Co Bůh dal nám
410Slyšte bratři
411Hvězda v noci
412Slyš nás
413Můj Bože jsem tak
414On přítel můj
415Můj Pán
416Bůh je záštita má
417Nehleďte vzhůru
418My s ním zůstanem
419Před námi kráčí
420Stále jen
421Nám pane dal jsi
422Pojď zpívej
423Ó ty Pane můj
424Ježíš je přítel můj
425Zde Bůh zde Pán
426Děkujme Pánu
427Jdeme k Otci
428Sláva a dík tobě
429Přinášíme otce
430Večeříme Pane
431Neseme si
432Jdu k Božím dveřím
433Vím že slovo tvé
434Chléb a víno
435Dobře je nám
436Stále, stále
437Můj králi a Bože
438Aleluja
439Jako řeka
440Svatý
441Beránku Boží
442Zůstaň tu s námi
443Díky
444Effatha
445Ježíši ukřižovaný
446Neseme Pane
447Tajemství
448Pojďme
449Přichází náš Pán
450Slyším
451Na oltář
452Eucharistia
453Rabbuni
454Omyjte prach
455Jednou
456Každé ráno
457Ústa otvírám
458Věčně krásný
459Dnes ve tvém
460Kyrie
461Aleluja
462Když trpíš
463Svatý
464Beránku Boží
465Díky že ty
466Otvírá se brána
467Dáváš nám Pane
468Přijmi Pane
469Podivuhodný
470Zpívej dál
471Čeká mě den
472Nám radostí jsi
473Chleba a víno
474V čas úzkosti
475Za to že
476Zaradoval jsem se
477Tolik planých slov
478Za to žes dal
479Celé věky čekaly
480Mé srdce zpívá
481S rosou tvého
482aPane smiluj se
482bSláva
482cSvatý
482dBeránku Boží
483aKyrie
483bSláva
483cSvatý
483dBeránku Boží
600Adoramus
601Aleluja VIII
602Benedictus
603Blízko je Pán
604Confitemini domino
605Crucem tuam
606Da pacem
607Gloria III
608Gloria patri
609Hosana
610Jubilate deo
611Jubilate servite
612Každý den
613Kyrie 1
614Kyrie 10
615Laudate
616Magnificat
 619Nunc dimittis
 620Ó Christe
 621Ostende nobis
 622Před tebou
 623Salvator mundi
 624Sanctus
 625Surrexit christus
 626Surrexit dominus
 627Ubi caritas
 628Veni creator
 700Čeho třeba
 701Za chleba dar
 702Stolni I
 703Stolni II
 704Žehnej otce

Administrátor webu: zpevnicek.eu@gmail.com - Aktualizace 18.9.2020