VýzvaOdkazy
na spřátelené
weby
  Koinonia

Zpěvník Koinonia ke stažení ve formátu PDF

číslo písněNázevstranaPřehrát všepoznámka
001Přijď Duchu Svatý5.Přehrát
002Duch a nevěsta5.Přehrát
002aZáře z Galileje5.
003Chvalme Pána, dal nám vítězství6.
004Pěj chválu nádhernému Pánu6.
005Ty jsi hoden7.
006Boží Beránku, Tobě patří čest7.
007Jsem volný, haleluja8.
008Přiznej Pánu8.
009Vejdi do mého srdce8.
010Vše co mohu dát je chvála9.Přehrát
011Všichni sejdeme se v nebi9.Přehrát
012Chceme Ti zazpívat10.Přehrát
012aMaran atha10.
013Žalm 4211.
013aPožehnaný jsi, Bože11.Přehrát
014Sláva Pánu Ježíši12.Přehrát
015Chvalte Hospodina (Žalm 117)12.Přehrát
016Svatý je náš Bůh12.
017Chválíme tě13.
018Chvalte služebníci13.Přehrát
019Právě teď je chválit Pána čas14.Přehrát
020Všechny národy14.
021Nauč nás, Pane, ve chválách žít15.
022Chválím Tě, Pane15.jiná píseň
023Je stále přítomná16.Přehrát
024Chválu vzdejme16.
025Hosana16.Přehrát
026Ježíši jsi svatý17.
027Vzývám a slavím17.Přehrát
028Oslavujme Otce, Syna i Ducha17.
028aOculi omnium (Oči všech doufají v Tebe, Pane)17.
029Ježíš nejkrásnější ze všech jmen18.Přehrát
030Můj Pán mne pozval18.Přehrát
031Raduj se v Pánu19.Přehrát
032Oslavujme Hospodina19.Přehrát
033Vyvyšuj svého Pána19.
034Nyní pokloňme se před Králem20.Přehrát
035Klaníme se před Tvou tváří20.
036Spiritum Tuae caritatis (Ducha své lásky nám, Pane, vlej)20.
037Králi milost nám dej21.Přehrátod 1:24
038Tady u Tvých nohou (Lk 10,39)21.
039Klečím tu, Pane, před Tebou21.Přehrát
040Spiritus est qui vivificat (Duch je ten, kdo oživuje)22.
041Přijď, Pane, do našich srdcí22.Přehrát
042Naplň, Pane, naplň mne22.
042aAve crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná)22.Přehrát
043Naplňuj mne Duchem23.Přehrát
044Dobrý je Bůh23.
045Osvoboď nás pravdou (J 8,32 ; Ž 104,30)23.Přehrát
045aUslyším23.
046Na kolenou24.Přehrát
047Vykupitel žije24.Přehrát
048On je Pán25.Přehrát
049Jsme děti Tvé25.Přehrát
050Slunce Kristovy lásky25.Přehrát
051Brzy přijde den26.Přehrát
052Ježíš je můj Pán26.
053Prope est Dominus (Blízko je Pán - Fil 4,5)26.
054Každý den Pán mi sílu dává27.Přehrát
055Trápení svá na Pána vkládám27.
056Otevřme Písmo (Tim 3,16)27.
056aŘekni Pánu: Tady jsem27.
057Pod Tvým křížem28.Přehrát
058Otče náš28.Přehrát
059Díky za spasení28.
060Spolu pějme píseň29.Přehrát
061Den jak den29.Přehrát
062Všichni jako ovce30.Přehrát
063Můj Bůh je můj štít30.Přehrát
064Můj Pán žije31.
065Alfa i Omega31.Přehrát
066Ježíš32.
067Můj Pán Ježíš32.
068Otče můj, rád Tě mám32.
069Pane můj chválím tě33.
070Já vím33.
071Naše srdce musí být chrámem33.
072Otče, sjednoť nás34.
073Každý den34.
073aFactus est Dominus34.
074Rozžíhá35.Přehrát
074aEl Šadaj (Bože Všemohoucí, Nejvyšší, Pane, Věčný tvůrče)35.Přehrát
075Nade mnou se smiluj36.Přehrát
076Buď chválen36.
077Díky za Tvůj kříž37.Přehrát
077aBuď vůle Tvá (J 4,34)37.
078Effatha (Mk 7,34)38.Přehrát
079Neseme Pane chléb a víno38.Přehrát
080Má víra38.Přehrát
081Hospodin je můj Pastýř39.Přehrátjiná verze
082Ruah (Ne mocí, ne silou, ale duchem Božím)39.
083Do stínu křídel Tvých (Ž 57,2)39.Přehrát
084Ty sám40.
085Přichází náš Pán40.Přehrát
086Mé dlaně zvednuté40.Přehrát
087Vyvyšuji Tebe, Pane41.Přehrát
088Vzdej dík41.Přehrát
089Ježíš, Ježíš je Pán42.Přehrát
090Vyvyšuji Tě42.
090aÓ Bože, Světlo naše42.Přehrát
091Je dokonáno43.Přehrát
092Chci oslavovat43.Přehrát
093Jen Ty, Pane můj44.Přehrát
094Duch svatý je Pán44.
095Ježíš nad každé jméno44.
096Ty jsi můj Pán45.
097Ježíš je Pán pánů45.Přehrát
098Přijď, přijď, Duchu Boží45.
099Do tvých starostí46.
100Chci, Pane, chválit tě46.Přehrát
100aProsíme, odpusť nám hříchy46.
101Dřevěný kříž47.
102Duchem svatým47.Přehrát
103Jako dým kadidla stoupá48.Přehrát
104K Tobě, Pane48.Přehrát
105Na hlubinu zajeď49.Přehrát
106Ježíši Ty jsi chléb živý50.Přehrát
107Chválím a vzývám50.
108Co svět nemůže dát51.Přehrát
109Vzpomeň, Izrael52.Přehrát
110Za nás …52.
111Tvé svaté Jméno52.
112Sláva tvá53.
113Pokání čiňte53.Přehrát
114Ježíš je vítěz54.Přehrát
115Žalm 854.Přehrát
115aJak dobré54.
116Všichni jsme jedno tělo55.Přehrát
117Svatý Michaeli55.
118Abba Otče56.Přehrát
119Zdrávas56.
120Haleluja, ať zní57.Přehrát
121Má sílo (Ž 59)57.Přehrát
122Matka58.
123Vám dávám58.Přehrát
124Pojď ke mně blíž59.Přehrát
125Zpívej Aleluja59.Přehrát
126Kameny chrámové (Řím 14,7)60.Přehrát
127Vás posílám60.Přehrát
128Nedělní chvalozpěv61.Přehrát
129Ó, Pane, otevři mé rty61.Přehrát
130Abakuk62.Přehrát
131Přijď, přijď pro církev svou62.
132Tobě patří chvála63.Přehrát
133Zůstaň s námi, Pane63.Přehrát
134Na oltář64.
135Hle, stojím u dveří (Zj 3,20)64.Přehrát
136My jsme zde64.Přehrát
137Eucharistia (1 Kor 11,24-25 ; 12,27)65.Přehrát
138Tajemství (1 Kor 12,27 ; Ř 5,5 ; Kol 1,27)65.
139Jsi můj velký Pán65.Přehrát
140Tys můj skalní štít66.Přehrát
141Veď mě cestou66.Přehrát
142V dlaních Tvých67.Přehrát
143Ať se Ti koří celá země67.
144Přijď, Duchu svatý, k nám68.Přehrát
145Lidé všech národů tleskejte v dlaně68.Přehrát
146Byl člověk jako já68.Přehrát
147Tleskejte rukama víc69.Přehrát
148Bože Otče69.Přehrát
149Pane, Ty jsi hoden69.
150Stvoř ve mně srdce čisté70.Přehrát
151Maria70.
152Tvá láska, Pane70.
153Tak pojď a Boha chval71.Přehrát
154Ježíši ukřižovaný71.Přehrát
155Bůh je síla má71.Přehrát
156Pojďme72.
157Pane, Ty víš všechno (J 21,17)72.
158Bože náš72.
159Blízkost Tvé tváře72.Přehrát
160Chleba a víno neseme73.Přehrát
161V ten den, kdy Pán73.Přehrát
162Ježíš je má skála73.Přehrát
163Tví jsme my74.Přehrát
164Ježíš dává novou píseň74.Přehrát
165Svatý74.
166Rabunni75.
167Přijď, Bože Duchu svatý75.
168Pokání (Lk 3,3)75.
169Zpívej haleluja Pánu76.Přehrát
Přehrát
170Adventní II.76.Přehrát
171Tak, jak jsi slíbil76.Přehrát
172Karmelské ordinarium77.Přehrát
173Zvěstuj dál Boží lásku78.Přehrát
174Ježíši, Ty jsi můj Pán79.Přehrát
175Červíčku Jákobův80.Přehrát
176Hospodin kraluje81.Přehrát
177Chvalte Hospodina z nebes81.Přehrát
178Spáso má82.Přehrát
179Můj Králi, má spáso82.Přehrát
180Víc lásky83.Přehrát
181Hospodine, kdo je podobný Tobě83.Přehrát
182Zde jsem84.Přehrát
183Zpívat piseň lásky smím85.Přehrát
184Dej chléb, víno na oltář85.Přehrát
185Požehnaný86.
186Dobrořeč duše má86.Přehrát
187Haleluja, sláva87.Přehrát
188Sláva, náš Pán je živ87.Přehrát
189Duchu svatý, přijď88.
190Ty jsi Král88.Přehrát
191Řekni sám89.
192Kvůli Tobě, Pane můj89.Přehrát
193Kristus Pán90.
194Dáváš mi lásku vzácnou90.Přehrát
195Ty jsi jediný Bůh91.Přehrát
196Chválu vzdát92.
197Toužím s Tebou být92.Přehrát
198Toužím, po Tobě toužím93.Přehrát
199Hledám Tvoji tvář94.Přehrát
200Pane Bože přijď k nám95.Přehrát
201Zpívej, brzy už přijde Pán95.Přehrát
202Vodo života96.Přehrát
203Ať srdce mé Tebe vídá96.Přehrát
204Tvoje jméno vyznávám97.Přehrát
205Hledám vásPřehrát
206Pojďte ke mně všichniPřehrát

Administrátor webu: zpevnicek.eu@gmail.com - Aktualizace 16.9.2020